Pleitnota Teurlings 'Rio-Gate'

28 Feb

Gerechtshof Amsterdam 10 april 2009 9.00 uur

Pleitnotities Mr. M.C.J. Teurlings

Wijziging tenlastelegging, brief Hoofd-Advocaat-generaal, ontvankelijkheid en deelgewicht

Ik moet u zeggen dat ik het stuitend vind wat er in deze zaak gebeurt. Er is een uitzending van Zembla geweest waar hele jonge meisjes werden getoond die kennelijk zijn gedwongen om zich te laten fotograferen. Vreselijke verhalen. Het waren meisjes die veel jonger waren dan in dit dossier en die bovendien helemaal niets met mijn clixc3xabnten te maken hebben. Direct aansluitend werd in Zembla melding gemaakt van het feit dat Jerry en zijn zwager een noodpaspoort hebben gekregen waardoor de indruk ontstond dat zij die meisjes zouden hebben misbruikt.

Dat politici maar half luisteren en over elkaar heen vallen om maar aandacht in de media te krijgen, dat begrijp ik. Wat ik heel ernstig vind is dat de Minister er ook nog voor zwicht en in no-time een Verdrag met Brazilixc3xab sluit. Maar wat ik helemaal ernstig vind is dat een Hoofd Advocaat-generaal zich ook nog laat leiden door misplaatste onderbuikgevoelens. Het lijkt me sterk dat de Minister of de Hoofd Advocaat-generaal het dossier hebben bekeken. Het is jammer dat de Advocaat-generaal zijn meerderen er niet op heeft gewezen dat het verhaal iets anders in elkaar steekt dan de buitenwereld denkt. Het gaat toch om de waarheid, het gaat toch om recht doen? En wij kennen toch een scheiding der machten? Ik merk er weinig van maar heb alle vertrouwen in uw Hof.

De President van Uw Hof zei op 14 maart 2009 over de commotie in de zaak Wilders in het NRC xe2x80x9eNa een weloverwogen rechterlijke beslissing zou het voor politici beter zijn even pas op de plaats te maken en de onrust niet nog groter te maken.xe2x80x9d Als je dan weet dat de rechtbank Alkmaar in een persbericht heeft laten weten dat de feiten in xe2x80x9cernst en omvang minder zijn dan het onderzoek aanvankelijk deed vermoedenxe2x80x9d, dan zou je terughoudendheid verwachten. Die is er niet gekomen.

Uw President de heer Verheij zegt in het NRC dat rechters xe2x80x9etegen een stootjexe2x80x9d moeten kunnen. xe2x80x9eWe moeten stevige persoonlijkheden zijn, bestand tegen druk van buitenaf. Maar nu is een signaal op zijn plaats. Vroeger reageerden politici terughoudend. Dat was verstandiger want we hebben er allemaal belang bij dat de drie poten van de macht goed en gescheiden van elkaar kunnen functioneren. Vertrouwen en respect zijn hier sleutelbegrippen.xe2x80x9d

Op 13 maart was er een uitzending van xe2x80x9cDe Leugen regeertxe2x80x9d waarin mevrouw Jansen, een collega rechter van u en voorzitter van de SSR liet merken hoeveel problemen zij heeft met de wijze waarop Zembla programmaxe2x80x99s maakt en hoe daar aanstoot aan wordt genomen.

Ik kwam er in contacten met politici overigens achter dat geen enkel Kamerlid het concept verdrag heeft gezien waar men wel volmondig xe2x80x9cJaxe2x80x9d tegen heeft gezegd. Er staan een paar grove fouten in maar niemand lijkt zich daaraan te willen storen. Iedereen doet net alsof men het dossier kent en men heeft maar een doel voor mijn clixc3xabnten: een zo hoog mogelijke straf.

Uit het dossier blijkt gezien het proces-verbaal op pagina 0301 en de datum van het KLPD-onderzoek dat het Nederlandse OM al ruim voor het eerste oordeel van de Braziliaanse rechter op de hoogte was van de werkelijke aard en omvang van de zaak. Daarom zijn bijvoorbeeld bij Carolina toen al slechts 3 Braziliaanse modellen tenlastegelegd.

De Officier van justitie in Alkmaar heeft destijds de Braziliaanse zaken bij Jerry extra tenlastegelegd en het is dan wat vreemd om alsnog die zaken proberen er weer uit te halen. Wie A zegt moet ook B zeggen. Clixc3xabnten hebben er nu recht op een uitspraak te krijgen. Bovendien heeft het naar mijn mening geen enkele zin de wijziging toe te staan alleen voor Jerry K. Afgezien van een rechtsongelijkheid die het OM kennelijk wil crexc3xabren door de kennelijke noodmaatregel voor de andere verdachten wel te laten bestaan, is het zo dat de Braziliaanse meisjes ook op de dagvaarding staan van de Vennootschap onder Firma die vandaag ook terecht staat. De Vennootschap onder Firma, dat zijn Carolina en Jerry. Dus het heeft gezien artikel 51 Sr helemaal geen zin. En laat ik maar de retorische vraag stellen: Als de Advocaat-generaal zo overtuigd is van het gelijk van de Braziliaanse rechter, waarom is de heer T. dan niet vervolgd? De Braziliaanse rechter achtte hem immers schuldig aan nagenoeg dezelfde feiten als waarvoor Jerry is veroordeeld, maar voor het Nederlandse parket heeft hij de status als verdachte verloren. Zou het kunnen zijn dat de Braziliaanse rechter de feiten toch niet zo goed voor ogen heeft gehad als de Nederlandse rechters?

De vordering van de Advocaat-generaal is bovendien veel te voorbarig. Het verdrag moet in Nederland en Brazilixc3xab nog door de parlementen wat daar nog minimaal een jaar gaat duren. Misschien wijst het Braziliaanse parlement het wel helemaal af. Er is dus op dit moment totaal nog geen zekerheid dat het verdrag er xc3xbcberhaupt komt.

De voorgestelde wijziging is bovendien een verkapte gedeeltelijke intrekking van de dagvaarding ex artikel 266 Sv. Het is geen gewone wijziging ex 313 Sv want men wil feiten waarvoor men al is berecht in beroep uit de dagvaarding halen. Aangezien artikel 266 Sv ontbreekt in de schakelbepaling van artikel 415 Sv en dit artikel dus niet van toepassing is in appxc3xa8l, ben ik van mening dat deze gedeeltelijke intrekking van de dagvaarding, van bepaalde tenlastegelegde feiten, wettelijk niet eens mogelijk is.

Als de wijziging voor Jerry K. zou worden toegestaan zou dat mijn inziens voorts een schending van het beginsel van een fair trial zijn, een schending van het recht op een eerlijk proces als bedoeld in 6 EVRM. Clixc3xabnten hebben aan de dagvaarding in eerste aanleg en de wijziging daarna met toevoeging van nieuwe feiten een gerechtvaardigd vertrouwen mogen ontlenen dat de vervolging voor deze feiten plaatsvindt. Het doel van het Openbaar Ministerie zou moeten zijn het vervolgen en recht laten spreken. Zonder daar doekjes om te winden maakt het Openbaar Ministerie duidelijk dat het haar niet te doen is om recht te doen, maar om te zorgen voor een zo hoog mogelijke straf om tegemoet te komen aan bepaalde misplaatste gevoelens en ideexc3xabn. Behalve dat er dan duidelijk weinig vertrouwen is in Uw Hof is mijn inziens ook duidelijk dat sprake is van misbruik van procesrecht. U mag dat niet toestaan. Het recht is geen speelbal. Het OM moet ook rekening houden met de verdachten zelf.

Het is zelfs zo dat er niet eens beroep was ingesteld als de Braziliaanse modellen niet in Alkmaar waren meegenomen, zeker niet door de verdachten en zeer waarschijnlijk ook niet door het OM.

Ik ben van mening dat u niet moet zwichten voor de druk van het OM en dat u de wijziging tenl
astelegging ten aanzien van Jerry K. niet moet toestaan. Ook een beroep op de eigen niet-ontvankelijkheid dient u later te verwerpen. Clixc3xabnten hebben er recht op dat er een einduitspraak komt en dat men niet nog langer in onzekerheid moet verkeren.

Bovendien ontbreekt mijns inziens de rechtsgrond om tot niet-ontvankelijkheid te concluderen. De enige reden zou een ne-bis-in-idem kunnen zijn maar die reden ontstaat pas na de gehele uitvoering van de straf, dus na ongeveer 6 a 7 jaar (art 68 lid 2 Sr). Ook als gesteld zou worden dat een WOTS executie door de tussenkomst van een Nederlandse rechter ineens een rechterlijke uitspraak wordt waarbij door de Nederlandse rechter is beslist (art 68 lid 1 Sr), hetgeen overigens niet het geval is omdat het Hof Arnhem de Minister slechts kan adviseren, ontstaat de grond om niet-ontvankelijkheid te vorderen pas op dat moment (dus bijvoorbeeld pas over een jaar).

Duidelijk is dat een niet-ontvankelijkheid eenvoudigweg niet mogelijk is op dit moment. De enige mogelijkheden die u heeft zou zijn een schorsing voor de duur van een jaar of 7,  in ieder geval tot na de algehele tenuitvoerlegging van de Braziliaanse straf en dan de zaak verder inhoudelijk behandelen.

Tenslotte, het duidelijk maken van een deelgewicht in de zaak, welke straffen u geeft voor welke zaken, dat is ook iets waar de verdediging zich tegen verzet. Clixc3xabnten willen vervolgd worden voor alle zaken waarvan men wordt verdacht en het liefst voor alle 24 modellen die in Brazilie worden genoemd en daar een uitspraak over. Voeg alles maar toe aan deze zaak en wij zullen ons daartegen niet verzetten. De Advocaat-generaal beseft kennelijk ook niet dat indien de Braziliaanse straf wordt omgezet, deze wordt omgezet naar het dan geldende wettelijke strafmaximum van 6 of 8 jaar en dat een deelgewicht dus niet eens kan worden meegenomen bij de voortgezette tenuitvoerlegging van de straf. Daarnaast heeft de Hoge Raad net op 31 maart 2009 (LJN: BG9198, Hoge Raad, 07/11720) bepaald dat een buitenlandse rechterlijke beslissing niet een veroordeling als bedoeld in artikel 63 Sr oplevert. Ook hieruit volgt dat het van belang is dat U zich een oordeel vormt over alle feiten en dus ook alle Braziliaanse modellen.

Concluderend heeft de verdediging geen bezwaar tegen de wijzigingen als voorgesteld behalve de wijzigingen ten aanzien van het weer verwijderen van de Braziliaanse meisjes uit de tenlastelegging van Jerry K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: