Pleiten voor Moppie

2 Nov

Kuijpersbunkersep1Pleitnota van advocaat Jan-Hein Kuijpers, rechtbank Amsterdam, maandag 16 februari, in de strafzaak tegen Mohamed R.

xe2x80x98Vijf man verdacht van moord op Van Maurikxe2x80x99 en xe2x80x98Vijftien jaar oude zaak omgeven met raadsels en ontkenningenxe2x80x99 zo stond te lezen in Het Parool van vrijdag 22 augustus jl.

De journalist tekent als onderbouwing van deze nogal schreeuwerige krantenkop het navolgende op:

xe2x80x9cNet als begin jaren negentig beschouwt justitie Pinny S., toen prostituee in de Stoofsteeg op de Wallen, als de opdrachtgeefster. Jesse R. en Mohamed xe2x80x98Moppiexe2x80x99 R. zouden bij de uitvoering betrokken zijn geweest, geholpen door xe2x80x98chauffeur Freek S., een jeugdvriend van Jesse, en Nan Paul de B., wiens rol justitie nog in het midden laatxe2x80x9d.

Feit is dat justitie middels de media laat weten wie er voor welke zaken gedagvaard zal gaan worden. Mohamed R. noch diens raadsman waren tevoren op de hoogte gebracht.

Nu gaat het vandaag niet over deze kwestie, voorzitter, maar wel wens ik te vermelden dat dit soort mededelingen van de zijde van justitie op openbare terechtzittingen voeding geven aan het beeld dat ontstaat van bepaalde verdachten, in dit geval xe2x80x98Moppiexe2x80x99.

Hij werd in het verleden gearresteerd voor de zaken Cobra en Opa, zoals ze nu genoemd worden, en sindsdien heeft hij een zweem om zich heen hangen als zou hij een moordenaar zijn.

Verhalen gaan een eigen leven leiden.

Verhalen komen terug in de vorm van verklaringen die op hun beurt weer onderdeel kunnen gaan vormen van wat wij noemen xe2x80x9cernstige bezwarenxe2x80x9d.

En op ernstige bezwaren kun je, in principe, in voorarrest worden genomen.

Voorzitter, recentelijk werd in Delft het onderzoek heropend naar de moord op Willem van Oranje. Het zou mij verbazen als niet ook Jesse R., Mohamed R. en Willem H. als potentixc3xable verdachten boven komen drijven.

Het lijkt een feit te zijn dat justitie een nieuwe tactiek heeft ontwikkeld: het via de media opbouwen van een verdachte op basis van uiterst fragiele wetenswaardigheden die vervolgens worden gexc3xabtiketteerd als zijnde ernstige bezwaren.

Roddels en achterklap en een-, twee of drie-voudige de-audituxe2x80x99s (van horen zeggen) voeren de boventoon. Bewijs zal het nooit worden maar het blijft vervelend.

Vervelend is ook dat op momenten dat uw rechtbank verdachten in vrijheid stelt, in de media onbegrip wordt uitgesproken over die beslissingen.

Weten zij veelxe2x80xa6

Roddel & achterklap; suggesties & (vermeend) horen zeggen. Het klinkt allemaal leuk maar het kan geen moordverdenking blijven dragen tot in lengte van dagen.

Justitie weet dat en bespeelt de pers.

Justitie weet dat en schermt met kroongetuigen.

Justitie weet dat en gaat met de geldbuidel en beloftes  rond in het milieu, binnen en buiten de gevangenismuren in de hoop iemand te vinden die krantenberichten wil bevestigen. Waar heb ik dat eerder gezien, voorzitter, edelachtbaar College.

De verdenkingen en de daaruit voortvloeiende vervolgingen die uw rechtbank vandaag zal dienen te beoordelen zijn die in het kader van de zogenoemde xe2x80x9cCobraxe2x80x9d, xe2x80x9cTantaxe2x80x9d, Indianaxe2x80x9d en xe2x80x9cOpaxe2x80x9d onderzoeken.

De vraag vandaag is, als u de respectievelijke vervolgingen accordeert, of uw rechtbank op dit moment nog voldoende ernstige bezwaren wenst aan te nemen om de voorlopige hechtenis te kunnen en willen continueren. En die is thans enkel gebaseerd op de verdenkingen die gelegen zijn in het onderzoek xe2x80x98Tantaxe2x80x99.

Echter eerst dient een meer juridisch technische vraag aan Uw Rechtbank te worden voorgelegd, namelijk de vraag of de vervolging van Mohamed R. in de zaken Cobra, Tanta, Opa maar ook Indiana, op (on)rechtmatige wijze werd ingesteld.

Na bekomen CIE informatie, en we weten achteraf dat die afkomstig was van la Serpe die daar rijkelijk voor betaald zou hebben gekregen, wordt R. op 22 juni 2006 op grond van een Europees arrestatie bevel aangehouden en in overleveringsdetentie geplaatst te Madrid. Hij diende immers nog een xe2x80x98oudexe2x80x99 straf voor de duur van 4 jaar uit te zitten, hem opgelegd door het Arnhemse Gerechtshof op 24 maart 2004.

(On)rechtmatigheid van de respectievelijke, jegens R. ingestelde vervolgingen.

In Spanje heeft R. zijn overlevering aangevochten. Hij had zich te zijner tijd willen komen melden om uiteindelijk in aanmerking te kunnen komen voor detentiefasering. Zijn aanhouding kwam daar tussen.

De Centrale Rechtbank van Instructie te Madrid heeft bij vonnis van 7 augustus 2006 de overlevering van R. toegestaan, echter louter ten behoeve van de eerder bedoelde, door en in Nederland te executeren gevangenisstraf.

R. heeft op geen enkel moment in de Spaanse procedure afstand gedaan van het specialiteitsbeginsel.

Omdat die situatie nu eenmaal is zoals hij is, moet het er voor worden gehouden dat de Nederlandse justitie geen vervolging had mogen instellen op grond van de feiten die thans aan hem worden verweten op grond van de onderzoeken xe2x80x9cCobraxe2x80x9d, xe2x80x9cTantaxe2x80x9d, xe2x80x9cOpaxe2x80x9d en xe2x80x9cIndianaxe2x80x9d. Het internationale recht, meer specifiek het specialiteitsbeding, verzet zich daartegen.

Desondanks heeft het Amsterdamse openbaar-ministerie gemeend toch gerechtelijke vooronderzoeken te moeten (doen) openen. De betreffende gerechtelijke vooronderzoeken werden allen reeds geopend op 9 maart 2007.

Die vervolgingen hebben gezien de schending van het specialiteitsbeginsel geen rechtmatige basis. Dat kan ook worden gezegd van de voorlopige hechtenis die aanvankelijk in de zaak xe2x80x9cCobraxe2x80x9d werd toegepast maar ook kan dat worden gesteld ten aanzien van het vigerende voorarrest in de zaak xe2x80x9cTantaxe2x80x9d.

Naar aanleiding van een mail van u, Voorzitter, aan de officieren van justitie is het openbaar-ministerie eerst open kaart gaan spelen.

Omdat u hen vroeg:

xe2x80x9ceventueel in uw bezit zijnde stukken waaruit zou kunnen blijken op welke titel en onder welke eventuele voorwaarden verdachte in Spanje is aangehouden en naar Nederland is overgebracht, aan het dossier toe te voegen, zo nodig met een Nederlandse vertaling. Voor het geval u met betrekking tot de verdachte R. thans nog contact mocht onderhouden met de Spaanse autoriteiten, verzoek ik u, de betreffende correspondentie eveneens aan het dossier toe te voegenxe2x80x9d  werden
nadere stukken overgelegd waaruit kan blijken dat het openbaar-ministerie eerst op 26 november 2008 op het idee kwam dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat men aan het vervolgen was maar dat daar geen juridische basis aan ten grondslag lag.

Men had contact met de Spanjaarden en de door u in de e-mail aangestipte correspondentie was er xc3xb3xc3xb3k. Uit een brief met bijlagen van officier mr. Van Ditzhuyzen blijkt dat nadat op 26 november 2008 de omissie door het openbaar-ministerie was vastgesteld terstond, op 28 november 2008, aan de Spaanse autoriteiten een aanvullend Europees Arrestatie Bevel (verder te noemen EAB) werd toegezonden.

In dat bevel werd impliciet verzocht om goed te keuren dat de specialiteit zou mogen worden doorbroken.

Klaarblijkelijk bleef reactie uit weshalve de officieren op 19 januari 2009 opnieuw aan Spanje hebben gevraagd hetgeen onder 2.5. van deze notities staat geschreven te accorderen. De Spanjaarden hebben op 30 januari 2009 alsnog laten weten dat zij instemmen.

Wat betekent deze gang van zaken, Voorzitter, voor de positie van R.? R. en zijn verdediging waren op basis van de stukken die zich in het dossier bevinden er van uit gegaan dat op enig moment zij uw rechtbank konden wijzen op het feit dat er geen afstand was gedaan van dat specialiteitsbeginsel. Uw rechtbank zou dan een conclusie hebben kunnen (en moeten) trekken ten aanzien van de ontvankelijkheid van die zaken alsook ten aanzien van het voorarrest. Dat moment had de verdediging tactisch kunnen kiezen.

Het openbaar-ministerie heeft (in ieder geval vanaf naar we vooralsnog moeten aannemen vanaf 26 november 2008) bewust gezwegen omtrent het feit dat er geen titel was die ten grondslag lag aan de reeds ingestelde vervolgingen en ook werd des bewust aan geen der andere proces partijen melding gemaakt van het feit dat het voorarrest in de zaak xe2x80x9cTantaxe2x80x9d in de kern onrechtmatig was.

Men was aan het vervolgen terwijl dat niet mocht en hield R. in essentie wederrechtelijk vast, in strijd met het Kaderbesluit.

Voorlopige conclusie dient te zijn dat het openbaar-ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vervolging terzake alle clixc3xabnt verweten feiten. Tevens dient het vigerende verlengde bevel gevangenhouding te worden vernietigd- en de onmiddellijke in vrijheid stelling van clixc3xabnt bevolen te worden.

(vervolgens wordt het een aantal paginaxe2x80x99s erg ingewikkeld en juridisch, we pakken de draad hier weer op)

R. werd in het verleden terzake verdenking moord op Tonnie van Maurik in hechtenis genomen. Ook in de zaak Shamel trof hem dat lot. In beide gevallen werd hij na enige maanden heengezonden en werd de vervolging gestaakt middels kennisgevingen niet verdere vervolging.

La Serpe verklaarde in het onderzoek xe2x80x9cCobraxe2x80x9d over R. het navolgende:

xe2x80x9c(xe2x80xa6) Ik weet niet zeker of Jesse mij heeft verteld dat Moppie er in Rotterdam en/of Antwerpen bij was (xe2x80xa6)xe2x80x9d.

La Serpe geeft  in die verklaring aan dat hij destijds het betreffende strafdossier heeft gelezen. Maar het hiervoor geciteerde maakt niet eens een verbinding met een dossier. La Serpe weet niet xc3xb2f hij ooit iets heeft gehoord over Rasnabe en diens vermeende betrokkenheid bij die zaak. Men vraagt het hem maar hij weet niet of hij daar ooit iets over heeft gehoord. Thatxe2x80x99s it.

Ook deze gegevens zijn naar de stellige mening van de verdediging volstrekt onvoldoende om te kunnen figureren als zijnde xe2x80x98nieuwe bezwarenxe2x80x99 in de zaak xe2x80x9cCobraxe2x80x9d in de zin van art. 255 lid 3 WvSv.

Ten overvloede zij vermeld dat La Serpe, voor wat het waard is, niet spreekt over enige betrokkenheid van clixc3xabnt bij de zaak xe2x80x9cOpaxe2x80x9d.

Op de zitting van 20 november jl. verklaarde de officier van justitie het volgende:

xe2x80x9c(xe2x80xa6) Het is onbestaanbaar dat verdachte vrijkomt terwijl het Passage-proces in volle gang is (…)xe2x80x9d.

Hoezo onbestaanbaar ?

Voor wie ?

Waarom ?

Een ieder die enkel ten gevolge van de inhoud van de verklaringen van La Serpe in eerste instantie achter slot en grendel verdween is door de rechtbank of Hof in vrijheid gesteld.

Moet R. dan wel blijven wachten onder de titel van voorlopige hechtenis terwijl er nog ongeveer 12 maanden op hem wachten? Als uw rechtbank die titel tenminste nog wil zien ?

Overigens blijkt volgens het behandelingsschema van de zaak Passage dat er pas in 2010 een vonnis wordt uitgesproken.

De inhoudelijke behandeling van het xe2x80x98Tantaxe2x80x99-onderzoek zal pas plaatsvinden medio september 2009.

Zou R. tot die tijd in voorarrest moeten blijven omdat de officier het onbestaanbaar vindt als hij voor xe2x80x9cTantaxe2x80x9d zou worden vrijgelaten?!

Rasnabe zit nog vast en niet eens concreet op La Serpe maar op N. La Serpe verklaarde dat J. Remmers hem allerlei zaken rechtstreeks had verteld. N. heeft haar wetenschap zoals ze verklaarde, per ongeluk opgevangen. Toen ze in de keuken stond, of in de slaapkamer sliep, in aanwezigheid van haar zoontje die later in haar verklaringen op dat moment nog niet eens geboren bleek te zijn. Dat weet ze allemaal niet meer zo precies. In ieder geval doet ze wel een duidelijke uitspraak die heel veel zegt:

xe2x80x9cIk weet soms niet voor honderd procent zeker of ik de waarheid spreek. Voor mij is het heel lang geledenxe2x80x9d.

Ik veronderstel Uw Hof gemakshalve bekend met de verklaringen van Raymond V., medeverdachte en ex-vriend van N. Hij verklaarde dat hij de moorden alleen heeft gepleegd. In de periode dat hij dat had gedaan had hij een relatie met N.

Ik veronderstel Uw Hof bekend met het feit dat de mensen die aanwezig zouden zijn geweest bij het gesprek dat N., ergens en ooit, per ongeluk/expres zou hebben opgevangen (Raymond V., de moeder van Raymond V., de zus van Raymond V., de vader van Raymond V., Jessy R., Mohamed R.) allen met klem betwisten dat hetgeen N. terzake verklaart, de waarheid zou zijn. Hierover later meer.

Een van de pijlers door de officieren aangedragen zou moeten zijn Peter La Serpe. Hij zou gehoord hebben van Jesse R. dat bij de moorden ook R. betrokken zou zijn geweest.

In welke rol weet hij niet, heeft hij nooit gehoord. Niets over medeplegen of over een vorm van samenwerking en niets concreets over de plaats delict. Hij weet het allemaal niet meer zo precies wat/of hij iets meer concreets heeft gehoord.

In zijn laatste verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris op 20 augustus jl. geeft hij aan dat het allemaal xe2x80x9ceen breixe2x80x9d is en hij op bepaalde plekken een eigen invulling aan de inhoud van zijn
verklaringen geeft.

De recherche constateert dat zelf ook herhaaldelijk. En ook de voormalig Voorzitter van de rechtbank in het Passage onderzoek vraagt het La Serpe recht op de man af hoe het zit met die eigen invulling. Wat is nu eigen wetenschap en wat is invulling ? La Serpe komt er niet meer uit.

Voorzitter, hoe betrouwbaar is iemand die alleen door geld wordt bewogen? Die er bijna 15 jaar over doet om uit het milieu te stappen maar die en passant nog minimaal xc3xa9xc3xa9n moord pleegt en wat nadere voorbereidt. En wie weet wat hij nog meer deed. Hoe betrouwbaar ben je met je neus vol cocaxc3xafne en je maag vol drank? En hoe betrouwbaar ben je als je op het laatste moment je contractspartner het mes op de keel zet door John van de Heuvel te bellen en te zeggen dat je geen kroongetuige meer wilt spelen? Hoe betrouwbaar ben je dan, en hoe betrouwbaar is dan hetgeen wat je zegt?

Het andere xe2x80x98ernstige bezwaarxe2x80x99 komt zoals gezegd van mevrouw Malika N. Zij stelt te hebben gehoord, overdag in de keuken dan wel midden in de nacht in de woonkamer, op luide toon en expres tegen haar gezegd dan wel op fluisterende toon per ongeluk opgevangen, terwijl haar zoon lag te slapen of op enig moment dat zij nog nimmer zwanger was geweest, dat ene Jerry (later Jesse), Moppie, moeder en dochter Estrella V., Raymond V. en wel of niet vader V. spraken over het doodschieten en verbranden van twee Joegoslaven. Ze heeft niet de aanvang van het vermeende gesprek meegemaakt maar meent wel te kunnen herleiden dat R. en Jesse en Raymond geschoten zouden hebben.

Dat haar mededelingen niet kloppen met resultaten van het technisch onderzoek zoals dat destijds werd uitgevoerd deert haar niet. Er is veel vaker geschoten dan zij meent en niet in de auto zoals zij stelt.

Feit is dat Malika N. een broertje dood heeft aan Raymond en dat zij Mohamed R. haat. En dat was al zo voor zij haar verklaringen een jaar of dertien na de moorden aflegde. En dat was al zo voor de perspublicaties over de zaak en de uitzendingen van Opsporing Verzocht. Mevrouw N. zit vol wrok. Of haar verklaringen voortkomen uit wrok kunnen we niet controleren. Tot op de dag van vandaag zijn haar, nogal wisselende, uitlatingen niet te verankeren.

Laten we aannemen, Voorzitter, dat Mailika N. op enig moment in het verleden tegen haar toenmalige vriend Willem P. ongeveer datgene heeft gezegd wat zij nu ook in allerlei varianten zegt. Feit is dat P. het dan van haar (dubbele de auditu) heeft gehoord. En hij is volgens Malika trouwens ook nog eens een psychopaat, zo vertrouwt ze de rechter-commissaris toe op 31 maart 2008.

(Tot zover voorlopig, we zijn op de helft)

No Responses to “Pleiten voor Moppie”

 1. Ho Chi Minh February 17, 2009 at 11:41 am #

  “Het lijkt een feit te zijn dat justitie een nieuwe tactiek heeft ontwikkeld: het via de media opbouwen van een verdachte op basis van uiterst fragiele wetenswaardigheden die vervolgens worden gexc3xabtiketteerd als zijnde ernstige bezwaren.”

  Dit is oud nieuws, maar het klopt vaak wel. Over propaganda gesproken…met de telegraaf als aanvoerder.

 2. Kees February 17, 2009 at 9:13 pm #

  Lijkt meer op een populair stukje in de krant,dan op een serieus pleidooi.

  Met zo’n advocaat heb je geen officier meer nodig.Wat valt me dat van Mr.Kuijpers tegen.

  Beste Kees,

  Het probleem is dat het hele pleidooi erg technisch en juridisch is, daar is voor de meeste lezers niet door te komen, vandaar dat ik alleen het populaire gedeelte heb genomen. Lees of hoor je eigenlijk veel pleidooien?

  Hendrik Jan

 3. M.v Sante July 21, 2010 at 1:05 am #

  makkelijk allemaal moppie woonde achter ons en ik mocht hem wel. heb later van zijn ;chaufeur; nog een lift gekregen waarbij ik hem uitlegde dat het geen :eigen boontjes doen:is maar :boontjes doppe: uit een pak lucifers komen 4 stuks, maar 4 make nog geen doos lucifers. het ga hem goed! marcel v S

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: